Interview

Wat is omzet voor de NOW?

Om uw aanvraag tot definitieve berekening voor de NOW in te dienen, moet u o.a. uw daadwerkelijke omzetverlies ten opzichte van de referentieperiode opgeven. Hier leggen we u op hoofdlijnen uit wat u wel en niet als omzet over de afgelopen periode dient te rekenen.

Wat valt er onder de omzet voor de NOW?

Om uw aanvraag tot definitieve berekening voor de NOW in te dienen, moet u o.a. uw daadwerkelijke omzetverlies ten opzichte van de referentieperiode opgeven. Hier leggen we u op hoofdlijnen uit wat u wel en niet als omzet over de afgelopen periode dient te rekenen. 

Bent u een zorgaanbieder en heeft u continuïteitsbijdrage ontvangen? We helpen u verder met wat dit betekent voor uw situatie en de berekening van uw omzetverlies.

 

Omzet uit reguliere activiteiten 

Om te beoordelen welke inkomsten tot omzet worden gerekend voor de NOW, wordt in principe aangesloten bij het jaarrekeningenrecht. In het jaarrekeningenrecht is opgenomen dat alle inkomsten die voortkomen uit de reguliere activiteiten van de onderneming tot omzet worden gerekend. Voor bedrijven met winstoogmerk kunt u hierbij denken aan inkomsten uit de verkoop of levering van goederen en diensten. Bij non-profitorganisaties wordt gekeken naar de baten zoals subsidies, giften, bijdragen van overheidsinstellingen, en donaties die aan de reguliere activiteiten van de organisatie te koppelen zijn.

 

Subsidies

Daarnaast worden 5 corona-gerelateerde subsidies ook tot omzet gerekend voor de NOW, te weten:

  • WW-uitkeringen uit de ROW (Regeling onwerkbaar weer)
  • TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) (Telt alléén mee voor de 1e en 2e periode NOW. Vanaf de 3e aanvraagperiode NOW wordt de TVL niet meer gerekend tot omzet voor de NOW.)
  • TOGS (Tegemoetkoming schade COVID-19)
  • Regeling continuïteitsbijdrage zorg
  • Beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven
  • Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw

 

Ontvangen subsidies die een ander doel kennen dan een bijdrage te leveren aan de reguliere activiteiten van de onderneming worden niet tot omzet voor de NOW gerekend. Hierbij kunt u denken aan subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen, subsidies voor het aanpassen van de bedrijfsruimte aan de anderhalvemetersamenleving en subsidies gericht op werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Inkomsten door uitlenen van personeel 

Ook een eventuele tegemoetkoming die werkgevers ontvangen door het uitlenen van werknemers in het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gerekend.   

 

Voorbeelden

Om verder te verduidelijken wat wel en niet tot omzet voor de NOW wordt gerekend, vindt u onderstaand een aantal voorbeelden van inkomsten uit verschillende bronnen, waarbij wordt aangeven wat de invloed van deze inkomsten is op de omzet die voor de NOW wordt gerekend. 

Om er zeker van te zijn welke inkomsten in uw geval tot omzet voor de NOW worden gerekend, adviseren wij u om dit te checken met uw accountant of andere deskundige. Zij zijn ervaren in het beoordelen welke inkomsten volgens het jaarrekeningenrecht tot omzet behoren en kunnen aangeven welke inkomsten in uw geval tot omzet voor de NOW worden gerekend.

 

Bedrijven met winstoogmerk 

In de basis worden alle inkomsten die voortkomen uit de reguliere activiteiten van de onderneming tot omzet gerekend. Voor de NOW worden ook inkomsten vanuit 5 coronagerelateerde subsidies en inkomsten voortkomend uit het uitlenen van personeel als omzet gerekend.

 

Voorbeeld 1:

Een restaurant heeft als reguliere bedrijfsactiviteit het verkopen van maaltijden en drankjes aan betalende klanten. De inkomsten die zij daarmee ontvangen, is omzet. Met de lockdown moeten restaurants dicht, waardoor zij geen inkomsten meer uit hun reguliere bedrijfsactiviteiten ontvangen. Als een restaurant een subsidie ontvangt om dit verlies aan inkomsten op te vangen, wordt dat gezien als omzet.

Als het restaurant bezig is met verduurzaming en zonnepanelen wil laten plaatsen op het dak, en daarvoor een subsidie ontvangt, wordt dat voor de NOW niet als omzet gerekend. Het plaatsen van zonnepanelen heeft namelijk niets te maken met de reguliere bedrijfsactiviteiten van het restaurant, en is daarom geen omzet voor de NOW.

 

Voorbeeld 2:

Een onderneming in de logistiek wil NOW aanvragen omdat de omzet vanwege de corona-crisis flink tegenvalt. De onderneming heeft twee werknemers in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt en krijgt daarvoor via de gemeente loonkostensubsidie. Daarnaast ontvangt de onderneming vanuit een particuliere ziektekostenverzekering ziekengeld, omdat zij 3 medewerkers heeft die langdurig arbeidsongeschikt zijn.

Voor de NOW gelden deze inkomsten allebei niet als omzet. De reguliere bedrijfsactiviteiten van deze onderneming zijn het maken van winst door spullen te vervoeren. De inkomsten die de onderneming krijgt uit subsidie van de gemeente omdat de onderneming werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft, hebben geen relatie met de reguliere bedrijfsactiviteiten van het logistieke bedrijf, noch een compensatie biedt voor misgelopen inkomsten. Ook als een onderneming een uitkering krijgt uit een private verzekering is dat geen omzet.   

 

Voorbeeld 3:

Een groothandel die zijn reguliere inkomsten vooral uit het bevoorraden van de horeca haalt, ziet zijn inkomsten aanzienlijk dalen als gevolg van de sluiting van de horeca. De groothandel maakt gebruik van een aantal coronagerelateerde steunmaatregelen. Zo vraag de groothandel de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan en ontvang de groothandel via de branchevereniging een andere subsidie vanwege tegenvallende inkomsten. Ten slotte ontvangt de groothandel ook nog een vergoeding om de kantoorruimte aan te passen aan de anderhalvemetersamenleving. 

Voor de eerste en tweede aanvraagperiode NOW geldt de subsidie TVL wel als omzet. Vanaf de derde periode NOW wordt de TVL niet meer als omzet voor de NOW gerekend. Voor de NOW gelden de inkomsten uit de subsidie die zij ontvangt vanuit de branchevereniging wel als omzet.

De vergoeding die de groothandel ontvangt voor het aanpassen van de kantoorruimte wordt niet als omzet voor de NOW gerekend, omdat deze is bedoeld om een eenmalige aanpassing door te voeren en niets te maken heeft met de normale bedrijfsactiviteiten de groothandel, noch een compensatie biedt voor misgelopen inkomsten.

 

Collegiale uitleen 

Sommige ondernemers die minder werk hebben of moeten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen, lenen hun personeel uit aan andere bedrijven die wel vraag hebben naar personeel (bijv. een restaurant dat een kok uitleent aan een zorginstelling). Indien hier een vergoeding vanuit de inlenende partij tegenover staat, wordt deze vergoeding gerekend als omzet voor de NOW. Het uitlenen van personeel is weliswaar geen reguliere bedrijfsactiviteit van het restaurant, maar de NOW is bedoeld om een tegemoetkoming in de loonkosten te bieden. Als de loonkosten door collegiale uitleen worden overgenomen, wordt de vergoeding die het restaurant hiervoor ontvangt als omzet voor de NOW gerekend. 

 

Non-profitorganisaties

Bedrijven die niet gericht zijn op het maken van winst ontvangen vaak inkomsten (baten) uit subsidies, giften, bijdragen vanuit overheidsinstellingen en donaties. Voor de NOW worden deze baten als omzet gerekend indien ze aansluiten bij de reguliere bedrijfsactiviteiten. Als een instelling normaal gesproken altijd al een subsidie krijgt om de activiteiten uit te voeren, wordt deze subsidie gezien als omzet voor de NOW. 

 

Voorbeeld 4:

Een museum ontvangt normaal gesproken subsidie om ervoor te zorgen dat zij mooie exposities kan houden. Ook in 2020 ontvangt het museum deze subsidie. Daarnaast krijgt het museum een extra subsidie vanuit de overheid omdat het museum tijdens de lockdown dicht moest, en geen entreekaartjes kon verkopen. 

Beide subsidies wordt gerekend als omzet voor de NOW. De eerste subsidie is omzet, omdat deze voortkomt uit reguliere bedrijfsactiviteiten: het museum krijgt deze subsidie altijd al en heeft deze nodig om exposities te kunnen houden. De tweede subsidie voor gerekend als omzet voor de NOW, omdat deze bedoeld is om inkomsten die het museum normaal gesproken heeft door de verkoop van entreekaartjes, op te vangen. 

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl