Voorwaarden bij definitieve berekening NOW

Met de NOW is veel publiek geld uitgegeven. Daarom is het van belang dat vaststaat dat werkgevers ook daadwerkelijk aan de (subsidie)voorwaarden hebben voldaan. We vroegen programmamanager NOW Ingrid Arts welke voorwaarden er zijn bij een definitieve berekening en hoe UWV daarop controleert.

Hoe zit de definitieve berekening in elkaar?

‘Werkgevers moeten per aanvraagperiode hun definitieve berekening aanvragen bij UWV. Daarin staat onder meer wat hun definitieve omzetverlies en de loonsom is in de betreffende periode. Het doen van de aanvraag zelf is voor de meeste werkgevers niet zozeer ingewikkeld, maar het administratieve proces dat eraan voorafgaat vaak wel. De gemaakte omzet en het percentage omzetverlies ten opzichte van de referentieperiode moeten op de juiste wijze over de betreffende NOW-periode worden berekend. Daarnaast moet bij meer dan de helft van de aanvragen tot definitieve berekening een derden- of accountantsverklaring gevoegd worden. Het opstellen van deze verklaringen kan in sommige gevallen nogal wat tijd en moeite kosten, afhankelijk van de aard van de organisatie en de financiële stromen.’

 

Je hebt twee soorten verklaringen: de derden-verklaring en de accountants-verklaring. Wat is het verschil?

‘Welke verklaring nodig is, is gekoppeld aan de hoogte van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming én de vraag of een bedrijf controleplichtig is. Voor de derde tot en met achtste aanvraagperiodes geldt dat een derdenverklaring nodig is bij een voorschot en een definitieve tegemoetkoming tussen € 40.000 en € 125.000. Bij een accountantsverklaring gaat het om hogere bedragen: een voorschot of een definitieve tegemoet-koming van € 125.000 of meer. Voor concerns en groepen geldt dat zij de voorschotten en definitieve tegemoetkomingen van de verschillende onderdelen bij elkaar moeten optellen om op basis daarvan te bepalen of zij een verklaring moeten laten opstellen. Daarnaast hebben werkgevers altijd een accountantsverklaring nodig als ze een aanvraag hebben gedaan op werkmaatschappijniveau.’

 

Wat voor soort controles zijn er?

‘We controleren in eerste instantie op de identiteit van de aanvrager. Daarnaast checken we de loonsomgegevens van het bedrijf, die we zelf in huis hebben via een koppeling met de Belastingdienst. Voor wat betreft de definitieve berekening voeren we controles uit met onze collega’s van Uitvoering van Beleid van het ministerie van SZW. Die controles richten zich op het definitieve omzetverlies en of de verklaringen overeenkomen met de aanvraag.’

 

Wordt er altijd volgens de letter van de wet gehandeld?

‘We kijken altijd heel goed naar het doel van de NOW-regeling. En dat is heel simpel: behoud van werkgelegenheid. Deze noodmaatregel is er geweest om de BV Nederland draaiende te houden. We hebben ons aan de regeling te houden, maar kijken ook goed naar de situatie van werkgevers
als ze bijvoorbeeld bezwaar maken.’

 

Kunnen werkgevers ook uitstel krijgen bij de definitieve berekening?

‘In de regeling is opgenomen dat werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben veertien weken extra tijd krijgen, mits ze dit aanvragen. Bij de eerste aanvraagperiode hebben we gezien dat de sluiting van de loketten te vroeg kwam. We zaten nog steeds in de coronatijd, het was nieuw voor iedereen, dus daar hebben we rekening mee gehouden. Voor alle NOW-regelingen geldt nu: als werkgevers een verklaring nodig hebben (of het nou een derdenverklaring of accountantsverklaring is), dan kunnen ze extra tijd aanvragen.’

 

Moet ook een verklaring worden opgesteld als de werkgever afziet van de subsidie?

‘Als werkgevers om een bepaalde reden afzien van de tegemoetkoming, dan hoeven ze geen verklaring in te leveren. Dat geldt ook voor werkgevers die niet meer aan de voorwaarden voldoen en het voorschot volledig moeten terugbetalen. In alle gevallen waarin wordt afgezien van het voorschot is geen verklaring nodig.’

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl